De geneeskundige behandelings­overeenkomst

Privacy Statement

Privacy Statement

In dit Privacy Statement informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van (de contactpersonen bij) onze cliënten, relaties en verwijzers, alsmede ook op de bezoekers van onze website.

Binnen Boomberg Advocaten is Antoinette Vlieger de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Van tijd tot tijd kan zij dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop wij binnen Boomberg Advocaten uw persoonsgegevens verwerken, of als dit nodig is op basis van veranderde wetgeving.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn: (i) persoonsgegevens door u aan ons verstrekt, (ii) openbaar verkregen gegevens zoals gegevens uit het Handelsregister of van Linked-in, en (iii) browsegegevens op basis van IP-adressen. Die browsegegevens gebruiken wij alleen zoals weergegeven in de cookieverklaring. Dit blijft strikt gescheiden van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens gebruiken wij ter uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht (procedures of advies), voor facturering of afhandeling van geschillen hierover, voor analyse van ons klantenbestand, en om te voldoen aan wettelijke plichten, zoals controles op grond van de WWFT. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, en bij voorkeur digitaal. Aangezien de regelgeving voor advocaten vereist dat wij onze dossiers voor lange tijd bewaren, behouden wij deze gegevens dus ook langer dan informatie die wij gebruiken voor marketing (ken je klant). Tenzij wij in verband met een (zoals voornoemde) wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens (langer) moeten bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming hebt ingetrokken. Uw fysieke dossiers worden na sluiten zorgvuldig bewaard in Nederland. De online dossiers zijn opgeslagen in de Europese Economische Ruimte.

Uw persoonsgegevens worden alleen op een "need to know" basis toegankelijk gemaakt voor daartoe geautoriseerde personen die met ons samenwerken, waaronder een freelance secretaresse, een advocaat die eventueel ons vervangt als dat nodig is, en een boekhouder. Daarbuiten zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken, tenzij dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten, dan wel gerechtvaardigde belangen te beschermen, of om nakoming van dit Privacy Statement af te dwingen.

Als wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, dan sluiten wij met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij doen onze uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacyregelgeving heeft u diverse privacy rechten. U kunt verzoeken om:
• inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
• uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken incompleet of inaccuraat zijn.
• bepaalde persoonsgegevens van u te wissen.
• uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen wij u ook graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze overheidsinstantie geeft een overzicht van uw rechten onder de privacyregelgeving. In voorkomend geval heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij deze Autoriteit Persoonsgegevens.