Bestuursrecht Gemeente Hilversum

Bestuursrecht

Bestuursrecht

"Bestuursrecht is het recht voor, van en tegen de overheid. Het is logisch dat daar apart recht voor bestaat. De overheid is immers veel machtiger dan een gemiddelde burger of rechtspersoon." 

Bestuursrecht is het recht voor, van en tegen de overheid; hoe het georganiseerd is, welke organen waartoe bevoegd zijn en aan welke regels en beginselen besluiten moeten voldoen. Daarnaast schrijft het bestuursrecht voor hoe de verhoudingen zijn als u iets van de overheid wilt, of de overheid juist van u. Vergunningen, handhaving, subsidies of parkeerboetes, dit wordt allemaal beheerst door het bestuursrecht. Het is logisch dat daar apart recht voor bestaat. De overheid is immers veel machtiger dan een gemiddelde burger of rechtspersoon. Bovendien is de rechtelijke macht ook overheid, en daar wordt uw conflict met diezelfde overheid beoordeeld. Er zijn dus waarborgen nodig om u te beschermen tegen machtsmisbruik. Overigens is het bestuursrecht niet van toepassing als het gaat om kwesties waarbij de staat iets doet dat ieder ander ook had kunnen doen, zoals het bestellen van kantoormeubelen.

Bestuursprocesrecht

Een heel belangrijk onderdeel van het bestuursrecht, is het bestuursprocesrecht; hoe verlopen de procedures bij de bestuursrechter, als u een conflict heeft met de overheid. Overigens kan een dergelijke kwestie uitsluitend aan de bestuursrechter worden voorgelegd, als het gaat om een besluit waar u het niet mee eens bent. Zonder besluit, wordt uw bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Het bezwaar wordt behandeld door het overheidsonderdeel dat het besluit genomen heeft. Eigenlijk gaat het om een verzoek om er nog eens goed naar te kijken. Levert dat niets op, dan is de volgende stap de bestuursrechter; daar gaat men in beroep. Als dit ook niets oplevert, kunt u nog in hoger beroep, maar bij welke rechter dat is, hangt af van het onderwerp. Mogelijk moet u naar de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, mogelijk moet u naar de Centrale Raad van Beroep. Gelukkig schrijft het bestuursrecht voor dat moet worden uitgelegd waar u heen moet wanneer u het niet met een besluit of uitspraak eens bent en binnen welke termijn.

Handhaving

Handhaving betreft al die regels, waarbij de overheid toezicht houdt, en vervolgens iemand dwingt (een burger of onderneming) om zich aan bepaalde regels of besluiten te houden. Vanwege de dwang en de vergaande consequenties die dat kan hebben, is het belangrijk dat vaststaat hoe ver de overheid precies mag gaan. Tweemaal straffen voor hetzelfde mag bijvoorbeeld niet, maar wie alcohol serveert aan minderjarigen, kan een boete verwachten per minderjarige, niet per avond. 

Meerdere verkeersboetes op een en dezelfde weg mogen niet, maar zodra u een bocht of stoplicht bent gepasseerd, kunt u opnieuw een boete krijgen voor te hard rijden. Dat is de vaste lijn, die voor alle burgers en gemeentes hetzelfde moet zijn. Sommige kwesties zijn nieuw, en moeten nog door rechters beoordeeld worden. Zo legde iemand de vraag voor die beboet was voor het appen terwijl de autopilot van zijn Tesla was ingeschakeld. Prevaleert dan de letter van de wet of de bedoeling ervan? Geen enkele advocaat zal kunnen voorspellen of iets dergelijks gewonnen wordt. Makkelijker is het om te voorspellen of een subsidie mocht worden stopgezet.

Vergunningen

Bij vergunningen gaat het om zaken waarvan de overheid vindt dat het uitsluitend op bepaalde plekken mag, of alleen onder bepaalde voorwaarden. Daarvoor is de vergunning uitgevonden; het mag niet, tenzij de overheid zegt dat het wel mag. Zo kan bijvoorbeeld uitvoering worden gegeven aan regels van brandveiligheid, of bestemmingsplannen. De boom in uw tuin is van u, en kan in de weg staan. Maar als iedereen maar zijn bomen omhakt, is het totale resultaat onwenselijk. U dient dus een vergunning aan te vragen voor het omhakken van uw eigen boom. Wanneer in een straatje iedereen drie auto’s aanschaft, wordt parkeren onmogelijk, dus met vergunningen kan het aantal tot twee per huishouden worden beperkt. En wie een nachtclub wil starten in een oud strandhotel, moet eerst aan de gemeente gelegenheid geven om te overdenken of dat gaat leiden tot onacceptabele gevaren of overlast. Dat klinkt prachtig, maar het gaat natuurlijk niet altijd goed. Vergunningen kunnen onterecht geweigerd worden, of juist onterecht afgegeven. En zelfs als iets terecht is, kunnen de financiële consequenties van het intrekken van een vergunning zo groot zijn, dat die toch in elk geval deels gecompenseerd hadden moeten worden.

Bijstand van iemand die het systeem kent

Juist om maximale toegang tot de bestuursrechter te garanderen en zo de macht van de overheid te beperken, heeft men bij deze procedures geen advocaat nodig. Dat scheelt veel geld. Echter, vaak is het toch verstandig om bijstand te vragen van iemand die het systeem kent. Als u niet ontvankelijk verklaard bent in uw bezwaar omdat er geen besluit is genomen, dan zal een advocaat u adviseren om een besluit uit te lokken door een aanvraag in te dienen, of te verzoeken om handhaving. Wie bij wijzigende bestemmingsplannen uitsluitend mooie praatjes te horen krijgt, kan met hulp van een advocaat, een WOB-verzoek schrijven om alle rapporten op tafel te krijgen. Is een buurtstichting, die geld van de gemeente verdeelt, een subsidie-verlenend bestuursorgaan of een privaatrechtelijke rechtspersoon? Stel,u heeft subsidie gekregen voor het saneren van uw bedrijf. De koper van de grond houdt zich niet aan de afspraken, maar de gemeente wil het geld van u terug. Tegen wie kunt u dan beter in gevecht? Mr. Vlieger geeft niet alleen antwoord op die vragen, maar adviseert ook eerlijk of u haar eigenlijk wel nodig heeft.

 


BEZWAAR NIET ONTVANKELIJK

. 

 

WOB VERZOEK

.

 

 

 


SUBSIDIERECHT

.